Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Ankieta

Co zasadzić w lesie?

EGZAMIN CZELADNICZY

Ocena:

0/5 | 0 głosów

DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO NA TYTUŁ CZELADNIKA IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;
 3. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 4. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której, mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 8. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

 

 

EGZAMIN CZELADNICZY - WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 2. Fotografia o wym. 35 x 45 mm (aktualna, czytelnie podpisana)
 3. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły;
 5. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu lub;
 6. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i ukończeniu kursu z zakresu teorii zawodowej lub;
 7. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin lub;
 8. Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą. W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie, potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Dz. U. z 2017 r. poz. 89; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1607 oraz z 2019 r. poz. 2468.,

 

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

 

Etap praktyczny:

polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut  i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni.

 

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu,
 • dowód tożsamości (przedkłada również na egzaminie teoretycznym),
 • stosowną odzież roboczą.

 

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna:

polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna:

polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub paszportem.

Osobie, która zdała egzamin czeladniczy izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

SZCZEGÓLOWYCH INORMACJI NA TEMAT ORGZNIZACJI I PRZEBIEGU UDZIELI

Szumilas Bogusław

cku.kierownik@drzewna.net.pl

608-844-948