Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

skierowania wnioski

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku informuje osoby chcące otrzymać dokumenty wydawane przez Zespół Szkół w inny sposób niż ich odbiór osobisty, że szkoła nie świadczy usług dostarczania korespondencji.
Na wniosek osoby zainteresowanej Zespół Szkół może bezpłatnie pośredniczyć w zleceniu takiej usług Poczcie Polskiej S.A. 
Dokonanie opłaty na konto Rady Rodziców jest dobrowolne, a jego przeznaczeniem jest pokrycie kosztów przesyłki (podane kwoty opłat zawierają w sobie koszt opłaty pocztowej + koszt koperty).
Na wyraźne życzenie zainteresowanego szkoła może pobrać fakturę dokumentującą wykonanie usługi przez Pocztę Polską S.A. na rzecz wnioskodawcy, w której to wnioskodawca będzie figurował jako nabywca.

 

 

Aby Szkoła przesłała skierowanie na badania lekarskie niezbędne do zakwalifikowania się na Kursy Kwalifikacyjne należy:
 

1. Przesłać na adres ckuwgarbatce@poczta.onet.pl wniosek o treści:

" Proszę o przesłanie skierowania na badania lekarskie dla kierunku X wskazać kierunek X ze względu na  zwięźle podać przyczyny .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez ZSDiL  moich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, takich jak adres, imię i nazwisko, telefon kontaktowy w celu przesyłania korespondencji w formie papierowej.
Imię i Nazwisko
Adres
nr telefonu kontaktowego
"


2. Dołączyć potwierdzenie przelewu kwoty: 8,50 zł na konto:
66 1020 1042 0000 8502 0379 8931
Tytułem: Opłata za przesłanie skierowania imię i nazwisko.

Przesyłanie innych dokumentów jest możliwe na koszt wnioskującego, przykładowy wzór wniosku do pobrania poniżej.

Wniosek o przesłanie dokumentów [PDF]

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art.13,14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( skrócie RODO) informujemy iż:
 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w GarbatceLetnisku, im. Jana Kochanowskiego, ul. Hanki Lewandowicz 4, tel/fax 48 621-00-47, e mail : zsdwgarbatce@poczta.onet.pl,

  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail, iod@ckziu.radom.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji papierowej między szkołą a Panią/Panem.

  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przesłania korespondencji w wersji papierowej zgodnie z art.6.ust.1.lit.a – RODO,

  5. Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usługi przekazywania korespondencji papierowej zostaną udostępnione podmiotowi zewnętrznemu jakim jest Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w tej zgodzie celu lub do momentu upływu 5 lat od momentu zakończenia kształcenia,

  7. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-950 Warszawa, ul. Stawki 2