Ocena:

3.8/5 | 15 głosów

TECHNIKUM LEŚNE
Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: TECHNIK LEŚNIK.

Kwalifikacje z zawodzie Technik Leśnik:
LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi.


Technik leśnik - to zawód dla osób kreatywnych, lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska. Technik leśnik to kierunek, po ukończeniu którego absolwent będzie przygotowany do planowania, organizowania, nadzorowania, i rozliczania prac z zakresu gospodarki leśnej w zakresie: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz działań w zakresie ochrony środowiska leśnego i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. 

W kształceniu w zawodzie uczeń nabywa następujące umiejętności:


a.    prowadzenia gospodarki nasiennej, 
b.    prowadzenia gospodarki szkółkarskiej, 
c.    prowadzenie przebudowy drzewostanów, 
d.    przygotowywanie drzewostanów do odnowienia, 
e.    prowadzenie prac odnowieniowych i zalesieniowych, 
f.     prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach, 
g.    rozpoznawanie gatunków zwierząt leśnych i grzybów patogenicznych oraz roślin, 
h.    rozpoznawanie i szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta, 
i.     prognozowanie zagrożenia drzewostanów przez szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne, 
j.     organizuje zabiegów ratowniczych i profilaktycznych w drzewostanach, 
k.    prognozowania zagrożenia pożarowego lasów, 
l.     planuje i organizuje zabiegi podnoszące bezpieczeństwo pożarowe lasów, 
m.   określanie miąższości drzew i drzewostanów.

Technik leśnik znajdzie zatrudnienie w: 


a.    jednostkach organizacyjnych lasów państwowych,
b.    państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
c.    oddziałach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
d.    przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
e.    pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
f.    jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania  w zakresie zieleni,
g.    parkach narodowych i krajobrazowych, 
h.    placówkach naukowo-badawczych,
i.    placówkach związanych z ochroną środowiska,
j.    administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa).

Nasi absolwenci otrzymają dobre przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach: leśnictwo, technologia drewna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, geografia, rolnictwo, ogrodnictwo, architektury krajobrazu, gospodarka przestrzenna. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i warunki kształcenia.

 

            Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody ten zawód jest dla Ciebie!